Hållbar utveckling är enligt FN ”En utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov”.

Vi har valt att definiera begreppet utifrån ekologisk-, social- och ekonomisk hållbarhet.
Hållbar utveckling förväntas uppstår när dessa tre komponenter stödjer varandra:

 

Ekonomiskt ansvar

I det ekonomiska ansvar vi har på Westal är målen strikt affärsmässiga och vårt hållbarhetsarbete ska i första hand syfta till:
1. Undvika risker
2. Upptäcka nya affärsmöjligheter och öka avkastningen
3. Bygga varumärke
Nettoeffekten ska alltid vara ökad avkastning eller sänkt risk.
Vi jobbar även fortlöpande med våra icke verifierbara internaliteter såsom att vara en attraktiv arbetsgivare, ha nöjd personal, minska kvalitetsförluster och effektivitetsförluster, trygga säkerheten, öka flexibiliteten och kapaciteten. Vi står för goodwill i samhället och vi undviker utvecklingsskulder genom att jobba med underhåll, kompetensförsörjning, personalutveckling, investeringar, marknadsutveckling, kundvård och säkerhet. Långsiktig lönsamhet och aktieägarvärde är värden vi trycker på.

 

Miljöansvar

För oss är miljön viktig, därför har vi identifierat de miljöfrågor som är mest väsentliga för Westal:
1. Produktion – när varan tillverkas
2. Användning – när varan brukas
3. Återvinning – när varan är förbrukad


Vi ser till att våra produkter håller en energieffektiv framtagning med så lite miljöpåverkan som möjligt. När vi väljer material använder vi i största möjlig mån återvinningsbara material och sorterar/återvinner i samarbete med Stena. Våra Svensktillverkade produkter, dvs ungefär hälften av sortimentet, är klimatsmart tillverkade med utbytbara LED-moduler och delar. Ur ett hållbarhetsperspektiv har vi reservdelar till armaturer som har funnits i 40 år.

Vi använder miljövänliga kemikalier i så stor utsträckning som möjligt. Vi följer lagarna kring detta, men försöker även överträffa dem.
När du köper våra svensktillverkade produkter får du inte bara ett designat kvalitets hantverk, utan bidrar även med >30% mindre Co2e utsläpp jämfört med liknande produkt tillverkad i Fjärran öster.
2019 tog vi fram en klimatneutralt tillverkad armaturserie, med pollare och väggarmatur. Dessa är vår förebild, här har vi klimatkompenerat tillverkningen från gruva till färdig produkt genom ett stort hållbarhetsarbete som vi utförde tillsammans med olika externa parter
För oss är miljön viktigt och därför ser vi till att våra produkter håller energieffektiv framtagning med så lite miljöpåverkan som möjligt.

 

Socialt ansvar

Westals långsiktiga mål inom socialt ansvarstagande är att bidra till ett bättre samhälle genom att vara en ansvarstagande och respektfull arbetsgivare.
Vi vill bidra till en positiv social utveckling på de geografiska områden vi verkar i.
Företagets långsiktiga hållbarhetsvision är att vara den mest attraktiva arbetsplatsen inom belysning.
Detta uppnås genom att vi på Westal respekterar allas lika värde och rättigheter, genom att erbjuda alla medarbetare en god, säker, rättvis, icke-diskriminerande arbetsmiljö.
1. Aktivt arbeta för välmående medarbetare och säker arbetsmiljö.
2. Värna om mångfald, jämställdhet och utveckling av bolagets medarbetare.
3. Bidra till samhällsutvecklingen genom lokala samhällsförbättrande initiativ.